Konstsmide

Konstsmide eller varmsmide som det ibland kallas är utfört i stål eller järn. Detta görs smidbart genom upphättning i en ässja eller med gas. Mer om johan sangberg konstsmide finner du här.

Instagram använder jag för att publicera konstsmide och annat jag hittar på. Resor, arkitektur, konst och liknande hamnar på det kontot 🙂 Se bilder nedan.

I alla tider har smeden haft mer eller mindre framträdande roller och numer talar vi oftast om byggnadssmide eller dekorationssmide. I boken Konstsmide av Brynolf Hellner och Sune Rooth ( Natur och Kultur) kan man läsa om just konstsmide. Den behandlar Konstsmidets historia och teknik. Konstsmide av Brynolf och Sune är smedrnas ”Bibel” från mitten av 1900-talet även om det idag tillkommit flera böcker som behandlar konstsmide utförligt. Mer om konstsmide och smide finner du på denna länk. Nedan citerar jag några textrader ur boken Konstsmide.

För smide liksom för de flesta andra produkter av mänsklig verksamhet, spelar smakens och modets utveckling en stor roll. Även inom denna konstart växlar stilar och uppfattningar. Ibland har modet t.o.m. Helt tagit avstånd från produkter av smidesjärn, med det resultatet att smidesjärnet exempelvis från början av i800­talet ett halvt sekel framöver helt försvann ur konsthantverket. Nya framställningsmetoder för råvaran och ämnesmaterialet, nya maskiner och nya arbetsmetoder har numera så helt revolutionerat smedernas förutsättningar att man verkligen kan fråga sig vad som idag menas med smide.
Man talar om smidesarbeten och järnarbeten. Strängt taget måste ju smidesarbeten i järn vara järnarbeten. Språkbruket varierar och i brist på vedertagna beteckningar använder vi här ordet järnarbete för arbeten som är utförda i järn men inte är smidda.

Järnarbeten
Ett järnarbete kan framställas på bråkdelen av den tid det tar att smida ett arbete med samma funktion. Endast ett fåtal smeder kan dessutom verkligen utföra ett riktigt konstsmide. Den arkitektoniska utvecklingen från det första kvartsseklet av 1900­talet har också stadigt gått mot större förenkling och slopande av onödiga krusiduller. Allt detta bidrar till att produktionen av järnarbeten starkt ökat.
Järnarbetena består av sammansvetsade järnbitar av rakt eller bockat handelsjärn i olika dimensioner samt urklippta plåtbitar. Framställningssättet närmar sig helt den mekaniska industrins. Ett sådant arbete kan göras både dekorativt och konstnärligt tilltalande men har i motsats till smidesarbeten inget hänt verksvärde. Det kan emellertid försvara sin plats så länge det följer sina egna linjer och inte försöker efterlikna smidet.
Olika slag av smidesarbeten
Vid smide bearbetas ett arbetsstycke med hammarslag eller tryck, företrädesvis i varmt men även i kallt tillstånd. Då sker en första formförändring hos arbetsstycket. Genom förtunning och utsträckning eller sammanpressning och stukning kan man sedan erhålla den Önskade slutgiltiga formen. Vid ett smidesriktigt förfarande fångas materialets karakteristiska och tilltalande former. Variationen mellan tunnare och grövre godstjocklekar är smedens främsta uttrycksmedel.
Det egentliga smidet kan delas upp i två grenar, nyttosmide och konstsmide. Nyttosmidets främsta uppgift är att fylla en viss funktion, konstsmidet däremot skall i första hand tillgodose vissa estetiska krav. För att kunna betecknas som vackert måste dock ett föremål alltid fylla alla tänkbara krav på funktion. En 1jusstake som är väl utförd men saknar balans blir estetiskt störande.
Grundkravet på en god smed respektive konstsmed är i stort detsamma, men konstsmeden måste förutom kunnighet också ha konstnärlig blick och utpräglat formsinne. Formsinnet kan man utveckla men inte tillägna sig. Det fordras därför ett visst mått av medfödd konstnärlighet för att man skall våga ge sig på detta svåra men intressanta yrke.
Konstsmeden brukar något romantiskt kallas för hammarens och tångens mästare. Med hänsyn till det antal verktyg som en konstsmed i våra dagar vanligen använder måste man nog anse uttrycket missvisande. I äldre tider har dock enastående fina arbeten utförts med synnerligen enkla medel. Men även nu för tiden kan en konstsmed prestera vackra arbeten med enkla redskap.

Mer om konstsmide och smide finner du på denna länk…johansangbergkonstsmide.